Aftësitë Ndër-Kurrikulare

Projektet lëndore dhe ndërlëndore si dhe lëndët me zgjedhje të lirë janë disa nga format qe bejne qe secili nxenes te jete i ekspozuar ndaj nje sere projektesh gjatë cikleve te lartpermendura, te cilat zhvillojne aftësinë e të punuarit në grup, të ndërvepruarit, research, të menduarit kritik dhe krijues, etj.